ISSN 2457 - 3973

Anunț de participare

Anunţ de participare

 

 1. Autoritatea contractantă: Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr.27, cod fiscal: 2612839, tel. 0233/212890, fax.0233/211569, e-mail: [email protected], web: www.cjneamt.ro
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 3. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:

 

Cultură, religie şi învăţământ

Obiectivele specifice vor viza:

– Dezvoltarea şi promovarea vieţii culturale judeţene prin crearea de evenimente specifice pe plan judeţean, cu impact major asupra publicului ţintă;

– Promovarea şi sprijinirea creativităţii culturale si a invatamantului;

– Consolidarea identităţilor culturale şi conservarea tradiţiilor;

– Dezvoltarea relaţiilor inter-culturale şi educaţionale;

– Promovarea imaginii judeţului Neamţ prin acţiuni care să utilizeze patrimoniul istoric, cultural, arhitectural.

 

Proiecte Sociale

Obiectivele specifice vor viza:

– Respectarea drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;

– Prevenirea și combaterea discriminării;

– Incluziunea socială a persoanelor supuse riscului excluderii și/sau marginalizării;

– Egalitatea șanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile, reinserția pe piața forței de muncă;

– Alți membri ai societății civile, oricare ar fi poziția lor socială, materială sau morală (copii, adolescenti, tineri și adulti), supuși sau aflați în situații de risc  sau care se pot confrunta cu diferite împrejurari de risc general raportat la comunitate;

– Promovarea activităților de educație nonformală

– Solidaritatea socială, conștientizarea și responsabilizarea societății civile în raport cu diferite situații de risc;

– Măsuri active pentru combaterea somajului.

 

Activităţi sportive şi de tineret

Obiectivele specifice vor viza:

– Stimularea acţiunilor care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv (competiţii sportive, campionate etc.)

– Încurajarea participării tinerilor la activități sportive, activități de recreere ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii.

 

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare:

Grantul disponibil este de 2.800.000 lei, defalcat astfel:

– Cultură, învăţământ: 300.000

– Proiecte sociale: 500.000

– Activităţi sportive şi de tineret: 2.000.000

Valorile finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 5.000 lei și 550.000 lei, în funcţie de domeniul pentru care se aplică, în baza ghidurilor solicitantului.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

Atenție! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

 1. Localizare

Grupul tinta trebuie sa fie recrutat de pe raza teritorială a judetului Neamţ.

 1. Eligibilitatea aplicanţilor

(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să   îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii/culte religioase recunoscute conform legii sau persoane fizice (care prezintă o formă de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional – ex. legitimație, adeverință, referință, recomandări, etc);
 • domeniul activităților proiectului pentru care se solicită finanțare să fie inclus în statutul organizației;
 • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari;
 • să aibă sediul social si să-și desfășoare activitatea în judeţul Neamţ.

 (2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă:

 • Sunt subiectul procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare, de litigii, de administrări judiciare, de acorduri cu creditorii sau al altor proceduri similare prevăzute de legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
 • Reprezentanții legali au suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii;
 • Sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale sau nu si-au îndeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabilă încheiat cu Autoritatea Contractantă în ultimii 5 ani;
 • Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi a impozitelor şi taxelor locale;
 • Furnizează informaţii false/incorecte în documentele prezentate;
 • Au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare în timpul procesului de evaluare;
 • Persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial care în anul fiscal în curs au încheiat un acord de asociere cu Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ.

Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai sus.

 1. Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele de eligibilitate ale proiectului  pot fi  trimise numai prin postă sau direct la Registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Judetean Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod 610004, Piatra Neamţ, la Registratura unităţii, parter.

Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate şi sigilate. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare“.

 1. Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 23.03.2020, ora 16:00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 24.03.2020 – 22.04.2020.
 2. Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană, telefon 0233/212890 int. 233 şi de pe site-ul instituției www.cjneamt.ro.

 

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 31, din 19.02.2020, Partea a VI-a.

Articolul anterior

Cozmanciuc: ”PSD blochează în Parlament măsurile cerute de majoritatea românilor!”

Articolul următor

Un copil și-a dat foc, din joacă, la apartament

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *